Diagnostyka układu zawieszeń i podparć systemów rurociągów parowych

  • 0
Diagnostyka układu zawieszeń i podparć systemów rurociągów parowych

Diagnostyka układu zawieszeń i podparć systemów rurociągów parowych

Category : artykuły

Kontrola stanu technicznego zawieszeń i podparć rurociągów to podstawa ich bezpiecznego funkcjonowania. Regularne przeglądy pozwalają utrzymać je w nienagannym stanie, uniknąć poważnych usterek, zapewnić długą, niczym niezakłóconą eksploatację. Wyjaśniamy, jak prawidłowo przeprowadzić diagnostykę i co koniecznie sprawdzić.


Kolejne etapy postępowania przy diagnostyce i naprawie układu zawieszeń i podparć rurociągu

Inwentaryzacja

Przegląd zawieszeń rurociągów powinien obejmować m.in. weryfikację ich kompletności i typu oraz ocenę zgodności z dokumentacją. Ponadto niezbędne są: sprawdzenie kompletności wszystkich elementów składowych i możliwości przemieszczania się każdego z zawieszenia rurociągów pod wpływem wzrostu temperatury (rozszerzalność cieplna). Należy skontrolować stan techniczny ograniczników ruchu, a w wypadku zlokalizowania pęknięć na powierzchni, niezwłocznie dokonać ich wymiany. Chwilę uwagi trzeba też poświęcić podporom ślizgowym i podparciom. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zaobserwowania objawów nieprawidłowej pracy elementów zaleca się likwidację problemów.

Remont

Jak już wspomniano, wszelkie nieprawidłowości wymagają usunięcia. Zakres napraw ustala się indywidualnie dla każdego układu, mając na względzie aktualne potrzeby. Zanim przystąpi się do prac, trzeba przeprowadzić wnikliwą analizę sytuacji, tzn. porównać rzeczywisty, optymalny i określony w dokumentacji stan techniczny instalacji. Dzięki temu można dobrać optymalne metody działania, ustawienia elementów oraz ich parametry techniczne.

Pomiary i sprawdzenie wytrzymałości.

Po przeprowadzeniu prac remontowych konieczne jest wykonanie pomiarów geodezyjnych na reperach, zarówno w stanie nieużytkowania instalacji, jak i po jej uruchomieniu. Na podstawie uzyskanych danych oblicza się przemieszczanie punktów referencyjnych i określa przybliżoną wytrzymałość całego systemu na obciążenia. Oprócz tego sprawdza się wartość dopuszczalnych naprężeń powodowanych rozszerzalnością termiczną oraz zakresem pełzania (długotrwałe naprężenia rejestrowane w warunkach rzeczywistych). Jeżeli uzyskane pomiary mieszczą się w granicach norm, diagnostykę i prace remontowo-modernizacyjne uznaje się za zakończone.


Arm-Stal – artykuły